Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Profielopbouw
Bij een profielonderzoek wordt gekeken naar:
de bodemstructuur;
de samenstelling en opbouw van de bodemlagen;
de profielovergangen (eventuele storende lagen);
roest en reductieverschijnselen;
(actuele)grondwaterstanden;
bewortelingspatroon (kwaliteit en kwantiteit);
bodemkwaliteit, (hierbij worden monsters opgestuurd en
geanalyseerd. Hierbij wordt aangegeven wat er aanwezig is
en wat er ontbreekt
Voor bovenstaande wordt gebruik gemaakt van profielboringen, profielkuilen en grondmonsters die door een gespecialiseerd laboratorium worden geanalyseerd. In bodems met een verstoord ecosysteem, is dat meestal de oorzaak dat bomen een slechte conditie vertonen.
Groeiplaatsonderzoek/advies

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
Bodemverdichting

Bij de bepaling van bodemverdichting wordt o.a. gekeken naar de indringingsweerstand en poriënvolume.
De  indringingsweerstand  is een belangrijke factor met betrekking tot de doorwortelbaarheid van de bodem. Een te hoge indringingsweerstand remt/stopt de wortelgroei.

De aanwezigheid van de bodemverdichting heeft tevens invloed op de beschikbare hoeveelheid doorwortelbare ruimte.
Zuurstofvoorziening

Voor de ontwikkeling van boomwortels hebben wortels zuurstof (O2) nodig. Onvoldoende zuurstof kan leiden tot minder goede groei of zelfs sterfte van de boom.
Doorwortelbare ruimte

Een volwassen boom heeft een groot doorwortelbaar grondvolume nodig om voldoende water en voedingselementen op te kunnen nemen.
Het volume waarin geen verstoringen mogen optreden, moet:
    
Een grootte hebben van 0.75 m³ doorwortelbare substraat
per m² kroonprojectie (bij een grondwaterprofiel)
Per groeiseizoen een vochtaanbod dekken groter dan of
gelijk aan 600 tot 800 liter per m² kroonprojectie; dit
vochtaanbod bestaat uit de voorraad beschikbaar vocht in
het voorjaar plus de geïnfiltreerde neerslag in het
groeiseizoen (hangwaterprofiel)
Gedurende een lange periode voldoende
voedingselementen kunnen leveren.
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III